Марко Стојановић, ма, виши асистент

 

 

 

 

 

 

 

 

Марко Стојановић – биографија

Основно и средње музичко образовање стиче у музичким школама „Ватрослав Лисински“, „Коста Манојловић“ и „Др Милоје Милојевић“ у Београду, Смедереву и Крагујевцу у класама Милана Илића, Милана Ераковића и Миломира Дојчиновића. Хармонику студира на Филолошко – уметничком факултету у Крагујевцу у класи мр Војина Васовића, клавир на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву у класи мр Драгана Опанчића. У току школовања наступио је на многим домаћим и светским такмичењима и освојио награде од којих се издвајају:

 • 1. место на избору за Светски трофеј, категорија јуниор, Србија 2005.
 • 2. место на Светском трофеју, категорија јуниор, Француска 2005.
 • 3. место на Светском трофеју, категорија сениор, Србија 2006.
 • 5. место на Светском купу, категорија јуниор, Норвешка 2006.
 • 1. место на избору за Светски трофеј, категорија сениор, Србија 2007.
 • 3. место на Светском трофеју, категорија сениор, Русија, 2007.
 • 4. награда на Светском такмичењу акордеониста, категорија сениор, Кина 2008.
 • 1. место на интернационалном фестивалу „Акордеон Арт“, категорија сениор, БиХ 2010.
 • 4. награда на пијанистичком такмичењу „Искја“ фондације Алинк – Аргерич, Италија 2018.
 • 1. место на међународном такмичењу Art of Strings, камерна музика, Србија 2018.
 • 3. награда на интернационалном такмичењу „Даворин Јенко“, категорија Е, Србија 2019.
 • 2. награда на међународном такмичењу пијаниста у Шапцу, Србија 2019.

Усавршавао се на мастеркласовима код истакнутих уметника и професора – Борис Краљевић, Анатолиј Кусјаков, Јокут Михаиловић, Јуриј Шишкин, Масимо Гон, Мика Ваиринен, Рубен Далибалтајан, Иван Ковал, Рита Кинка, Татјана Лукић, Јулија Губаидулина, Радомир Томић, Грегори Шарет, Војин Васовић, Владимир Мурза и Вјачеслав Семјонов. На клавиру и хармоници премијерно је изводио дела композитора Дражана Косорића, Далибора Ђукића и Андрије Павлича. На клавиру, хармоници, чембалу и оргуљама наступао је као солиста, солиста са оркестром, члан камерног оркестра и члан камерних ансамбала у Босни и Херцеговини, Србији, Словенији и Хрватској, и активно је учествовао на музичкој радионици током фестивала SONEMUS у Сарајеву. 2006. године добија почасну плакету града Смедерева за остварене извођачке резултате, 2010. бива сврстан у Енциклопедију значајних грађана Смедерева. Од 2014. године учествује на интернационалном фестивалу „Акордеон Арт“ као члан организационог одбора и стручног жирија. Након студија почиње да ради у музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Вршцу, а од 2014. ради на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, тренутно у звању вишег асистента.
Marko Stojanović – Biography

Received his primary and secondary music education at music schools „Vatroslav Lisinski“ in Belgrade, „Kosta Manojlović“ in Smederevo and „Dr Miloje Milojević“ in Kragujevac, in the classes of Milan Ilić, Milan Eraković and Milomir Dojčinović, respectively. He studied accordion at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac in the class of Vojin Vasović, MA, and piano at the University of Sarajevo Music Academy in the class of Dragan Opančić, MA. While studying, he performed at many domestic and world class competitions and won awards, of which the following are distinguished:

– 1st place won at the Accordion World Trophy Candidates Tournament, Junior category, Smederevo, Serbia, 2005;
– 2nd place won at the Accordion World Trophy, Junior category, France, 2005;
– 3rd place won at the Accordion World Trophy, Senior category, Kragujevac, Serbia, 2006;
– 5th place won at the Accordion World Cup, Junior category, Norway, 2006;
– 1st place won at the Accordion World Trophy Candidates Tournament, Senior category, Smederevo, Serbia, 2007;
– 3rd place won at the Accordion World Trophy, Senior category, Russia, 2007;- 4th prize won at the World Accordionists Championship, Senior category, China, 2008;
– 1st place won at the „Akordeon Art“ International Festival, Senior category, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2010;

– 4th prize won at the „Ischia“ International Piano Competition, Alink – Argerich Foundation, Italy, 2018;- 1st place won at the International Competition Art of Strings, chamber music, Serbia, 2018;- 3rd prize won at the International Competition „Davorin Jenko“, category E, Serbia, 2019;- 2nd prize won at the International Young Pianists Competition, Šabac, Serbia, 2019.He attended masterclasses held by Boris Kraljević, Anatoli Kusyakov , Jokut Mihailović, Yuri Shishkin, Massimo Gon, Mika Vairinen, Ruben Dalibaltayan, Ivan Koval, Rita Kinka, Tatjana Lukić, Julia Gubaidulina, Radomir Tomić, Gregory Charette, Vojin Vasović, Vladimir Murza and Viacheslav Semionov. For piano and accordion he premiered pieces from composers Dražan Kosorić, Dalibor Đukić and Andrija Pavlič. He has performed on piano, accordion, harpsichord and organ as a soloist, soloist with orchestra, member of a chamber orchestra and a member of chamber ensembles in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Slovenia and Croatia and actively participated in a music workshop during the SONEMUS Festival held in Sarajevo. In 2006 he was awarded the Honorary Plaque of the City of Smederevo, for the results achieved in competitions and in 2010 he was listed in the Encyclopedia of the Significant Citizens of Smederevo. As of 2014 he has been participating in the „Akordeon Art“ International Festival as a member of both the organizing board and the expert jury as well. After his studies, he started working at the music school „Josif Marinković“ in Vršac and as of 2014 has been working at the Academy of Music of the University of East Sarajevo, currently holding the title of a Senior Assistant.

Марко Стоянович – биография

Начальное и среднее музыкальное образование получил в музыкальных школах «Ватрослав Лисинский», «Коста Манойлович» и «Доктор Милоjе Милоjевич» в Белграде, Смедерево и Крагуеваце, в классах Милана Илича, Милана Эраковича и Миломира Дойчиновича. Он изучал аккордеон на факультете филологии и искусств в Крагуеваце в классе Воина Вазовича, магистра, а фортепиано в Музыкальной академии Сарајевского университета, в классе Драгана Опанчича, магистр. Во время учебы он участвовал во многих отечественных и мировых олимпиадах и завоевал награды, среди которых выделяются следующие:

– 1 место в отборе на Кубок Мира, категория юниоров, Сербия 2005 г.
– 2 место на чемпионате мира, категория юниоров, Франция, 2005 г.
– 3-е место на чемпионате мира, категория взрослых, Сербия 2006 г.
– 5 место на чемпионате мира, категория юниоров, Норвегия 2006 г.
– 1 место в отборе на Кубок Мира, категория взрослых, Сербия 2007.
– 3 место на Чемпионате Мира, категория взрослых, Россия, 2007 г.
– 4 место на Всемирном конкурсе аккордеонистов в категории взрослых, Китай, 2008 г.
– 1 место на международном фестивале «Акордеон Арт», старшая категория, БиГ 2010.
– 4 место на конкурсе пианистов „Iskja“ Фонда Алинк – Аргерич, Италия 2018.
– 1 место на международном конкурсе Art of Strings, камерная музыка, Сербия 2018.
– 3 место на международном конкурсе «Даворин Йенко», категория Е, Сербия 2019.
– 2 место на международном конкурсе пианистов в Шабаце, Сербия 2019.

Учился на мастер-классах у выдающихся художников и профессоров – Бориса Кралевича, Анатолия Кусякова, Йокут Михайлович, Юрия Шишкина, Массимо Гона, Мики Вайринена, Рубена Далибалтайана, Иван Ковальа, Риты Кинка, Татьяны Лукич, Юлии Губайдулиной, Радомира Томича, Грегори Шарета, Војин Вазовича, Владимир Мурзе и Вячеслав Семенова. Он провел премьеру сочинений композиторов Дражана Косорича, Далибора Джукича и Андрия Павлича на фортепиано и аккордеоне. Он выступал на фортепиано, аккордеоне, клавесине и органе как солист, солист с оркестром, член камерного оркестра и член камерных ансамблей в Боснии и Герцеговине, Сербии, Словении и Хорватии, а также активно участвовал в музыкальном семинаре во время фестиваля SONEMUS в Сарајево. В 2006 году за достигнутые результаты награжден почетным дипломом города Смедерево, в 2010 году внесен в Энциклопедию важных граждан Смедерево. С 2014 года участвует в международном фестивале «Акордеон Арт» в составе оргкомитета и экспертного жюри. После учебы он начал работать в музыкальной школе „Йосиф Маринкович“ в Вршаце, а с 2014 года он работает в Музыкальной академии Университета в Восточном Сарајево, в настоящее время в качестве старшего ассистента.