Први циклус студија – Смјер Општа музичка педагогија (ОМП)

Основни студиј на Смјеру за општу музичку педагогију траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање Дипломирани музички умјетник – Музички педагог – 240 ECTS

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на Смјер за општу музичку педагогију  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из Хармоније са хармонском анализом
 • хармонизовање задатог сопрана (са примјеном ванакордских тонова, алтерација и свих врста модулација),
 • формална и хармонска анализа краће (или дијела веће) клавирске композиције.
 1. Испит из солфеђа
 • једногласни писмени диктат,
 • двогласни писмени диктат,
 • усмени дио испита.
 1. Испит из клавира
 • једна љествица која се извлачи на испиту (дијатонске љествице у размаку октаве у паралелном кретању у обиму од четири октаве; дурски и молски трозвуци и доминантни и умањени четворозвуци са обртајима у великом разлагању паралелно),
 • једна етида ( Черни: оп. 299 2. свеска; Крамер-Билов: 1. свеска) или виртуозна композиција сличних захтјева,
 • једна композиција полифоног стила (двогласна инвенција Ј.С.Баха; један став из свите Г.Ф.Хендла или Француске свите Ј.С.Баха)
 • први став сонате, (Хајдн: Д-дур Хоб. 16/14; Хоб. А-дур XВИ/12;
 • Е-дурХоб.XВИ/13; Моцарт: Ц-дур КВ 545; Ф-дур без ознаке; Г-дур КВ 283; Ф-дур КВ 280; Бетовен оп. 49 бр. 1 г-мол)
 • једна композиција по избору (Купрен: 12 малих комада; Хендл: 12малих комада; Моцарт: Рондо Д-дур, Варијације, Фантазија д-мол; Чајковски: Албум за младе оп. 39 и оп. 65; Григ: Лирски комади; Шуман: Албум за младе оп. 68; Борткијевич: оп. 39, Детињство; Прокофјев: оп. 65 Дјечија музика; Барток: Микрокосмос; Шостакович: Луткине игре; В.Мокрањац: Три игре и сл.).

Није обавезно да се програм изводи напамет.

Наставни план Одсјека за општу музичку педагогију
Информатор за студенте