Biografija Biljana Mandić

Dr Biljana Mandić, diplomirala je 1997. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na Odseku za opštu muzičku pedagogiju. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2000. godine završila je magistarske studije i odbranila magistarsku tezu iz predmeta Metodika opšteg muzičkog obrazovanja. Odbranom doktorske disertacije 2007. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekla je naučni stepen doktor nauka i postala prva žena Srpkinja koja je doktorat stekla na ovom fakultetu, te 2007. godine bila i najmlađi doktor nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Svoje radno iskustvo dr Biljana Mandić započela je 1996. godine kao profesor Muzičke kulture i nastavila 1999. godine radom na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu gdje i danas radi. Dr Biljana Mandić do sada je objavila šest udžbenika i dva metodska priručnika za predmet Muzika kultura, više različitog didaktičkog materijala za predmet Muzička kultura (4 CD-a i dvije audio kasete) i pripremila za objavljivanje monografiju iz uže naučne oblasti.

Tokom dosadašnjeg rada objavila je 26 naučnih radova različitih kategorija u zemlji i inostranstvu. Ostvarila je veliki broj autorskih i koautorskih učešća u radu različitih naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera. Svoju stručnu djelatnost iskazala je recenziranjem preko petnaest naučnih radova različitih kategorija u zemlji i inostranstvu, udžbenika i monografija.

Ostvarila je mentorstvo nad deset (10) diplomskih, jednim (1) mester i dva (2) magistarska rada. U svojstvu referenta ili člana komisije bila je sedamnaest (17) puta na odbrani diplomskih radova, dva (2) puta na odbrani master radova, šest (6) puta na odbrani magistarskih i četiri (4) puta u komisijama za odbranu i prijedloge za izradu doktorskih disertacija. Član je više naučnih i stručnih udruženja. Osim naučne djelatnosti, značajno je istaći i njen umjetnički angažman koji je ostvaren sa ženskom etno grupom Javorina o čemu svjedoči veliki broj nastupa, video kaseta, DVD u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo i kompakt disk