Biografija Biljana Štaka

Mr Biljana Štaka, akademski muzičar–kompozitor, vanr.prof. na predmetu Muzički oblici na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rođena je 02.12.1965. godine u Sarajevu.
Osnovnu i srednju muzičku školu, Odsjek za klavir i solo pjevanje, završila je u Sarajevu 1984. godine. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu upisala je Odsjek za kompoziciju u klasi prof. Vojina Komadine (1984), a diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Dušana Radića (1989). Magistrirala je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu s temom „Oblici simfonijske programske muzike u djelima ruskih kompozitora druge polovine 19. vijeka“ pod mentorstvom prof. dr Branke Radović (2005) i tako stekla zvanje magistra umjetnosti.
Radni vijek započinjejoš kao student, kao korepetitor u Baletskoj školi u Novom Sadu i u Osnovnim i Srednjim školama kao profesor Muzičke umjetnosti (1985–1989). Po završetku studija radni vijek nastavlja u Narodnom pozorištu u Sarajevu kao član operskog hora i korepetitor baleta (od 1989), zatim djeluje kao muzički pedagog u školama u Kragujevcu, Budvi i Podgorici (od 1992). Radno iskustvo sticala je i u radu na radio-stanicama u Budvi i Podgorici kao voditelj i urednik muzičkog programa.
Radni odnos na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu zasnovala je septembra 2000. godine. Za nastavni predmet Muzički oblici na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu izabrana je u zvanje asistenta (2001), višeg asistenta (2005), docenta (2010) i vanrednog profesora (od 2015).
Od 2012. god. obavljala je dužnost šefa Teorijske katedre, a od oktobra 2015. je prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Kao aktivni učesnik–izlagač, pojavljivala se na više međunarodnih simpozijuma i naučnih skupova, a kao rezultat takvih aktivnosti evidentni su objavljeni brojni stručni radovi iz oblasti teorije i analize.
Autor je udžbenika Muzički oblici 1 za Srednje muzičke škole koji je odobren od Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske (2015.)
Navedenim aktivnostima možemo dodati mentorski rad sa studentima osnovnih i master studija, recenzije knjiga i udžbenika te brojna članstva u komisijama za odbranu diplomskih radova i magistarskih teza.