mr Snježana Đukić-Čamur, docent

Snježana Đukić-Čamur rođena je 1977. godine u Tuzli, BiH, SFRJ.
Srednju muzičku školu „Stevan St. Mokranjac“ i Gimnaziju „Filip Višnjić“ završila je u Bijeljini.
Visokoškolsko muzičko obrazovanje sticala je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i kao prvi diplomac Muzičke akademije u Republici Srpskoj studije je okončala 2001. godine. Odbranivši diplomski rad na temu „Ciklični princip Sezara Franka“, urađenog pod mentorstvom dr Branke Radović, vanr.prof. stekla je zvanje diplomirani muzički pedagog.
Svoje stručno usavršavanje nastavila je na istoj visokoobrazovnoj instituciji, tokom poslijediplomskih studija u periodu 2004-2007. godine. Brilijantnom odbranom magistarskog rada pod nazivom „Kosovski boj i njegovi spomenici u vokalno-instrumentalnim kompozicijama s kraja 20. vijeka, srpskih autora“, urađenog pod mentorstvom mr Miloja Nikolića, red.prof., stekla je zvanje magistra umjetnosti, septembra 2007. godine.
Još za vrijeme studija započela je svoj pedagoški rad u osnovnim i srednjim muzičkim školama (Istočno Sarajevo, Bijeljina), predajući istovremeno više stručnih muzičkih disciplina: Solfeđo, Teoriju muzike, Uvod u savremeno komponovanje, Muzičke oblike, Kontrapunkt i Sviranje horskih partitura.Stalni radni odnos na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu zasnovala je 2001. godine.
Za vrijeme poslijediplomsih studija, po ocjeni i preporuci nastavnika predmeta Vokalna literatura, angažovana je kao student demonstrator na navedenom predmetu (nastavna 2003/2004 godina).
U periodu 2004-2008. godine, u zvanju asistenta, izvodila je vježbe na nastavnim predmetima Vokalna literatura i Analiza muzičkog djela, da bi, u zvanju višeg asistenta, od 2008. godine do danas, proširila svoje stručne kompetencije, baveći se, osim navedenim predmetima, i nastavnim predmetima Kontrapunkt, Muzički oblici i Sviranje horskih partitura.
Odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jula 2013. godine, izabrana je u zvanje docenta – nastavni predmet Vokalna literatura.
Autor je naučne studije Kosovski boj i njegovi spomenici u vokalno-instrumentalnim kompozicijama srpskih autora 20. vijeka, izdavač Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, decembar 2012.
Naučno-stručno aktivnost Snježane Đukić-Čamur usmjerena je na aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.
Osim naučno-stručnog i pedagoškog rada, sfera njenog interesovanja bila je i priprema projekata koji se finansiraju iz brojnih evropskih fondova za kulturu.
Član je i sekretar Organizacionog odbora 1.Međunarodne naučno-stručne konferencije
M-INISTAR, Istočno Sarajevo, 2014. godine.
Od decembra 2014. godine, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavlja dužnost Prodekana za nastavu.