Katedra / Klavir (opšte informacije)

Katedra za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela je sa radom 1998./1999. godine.
Do danas je na ovoj Katedri diplomiralo 54 studenta odsjeka za klavir po starom studijskom programu, 21 student po bolonjskom sistemu školovanja, 8 magistara klavira i 7 mastera klavira. Pedagozi koji su izvodili nastavu na ovom odsjeku tokom poslednjih 20 godina su: Vesna Bosilјčić, Višnja Zekić, Mila Lacković, Dubravka Jovičić, Jokut Mihailović, Zorica Dimitrijević-Stošić, Vanjuška Peković, Boris Kralјević, Snježana Hadžinikolić, Slobodanka Duda Simić, Dejan Stošić, Mihajlo Zurković, Dragolјub Šobajić i Irina Skerl.
Danas Katedra za klavir broji devet članova.
Na grupi klavir – glavni predmet struke nastavu izvode:
Mr Zoran Jančić, red. prof.
Mr Aleksandar Serdar, red. prof.
Mr Nevena Ćeklić, vanr. prof.
Mr Maja Žuža, doc
Bartolomej Stanković, ma, doc.
Na grupi klavir – obavezni predmet struke nastavu izvode:
Milorad Jovanović, ma, vanr. prof.
Mr Julijana Šulović-Lutovac, vanr. prof.
Mr Maja Đogo, doc.
Jovana Stajić, Ma, doc.
Rukovodilac Katedre za klavir je mr Maja Žuža, doc, a zamjenik rukovodioca je Jovana Stajić, ma, doc.