RASPISAN KONKURS ZA UPIS STUDENATA U NOVU 2022/23. AKADEMSKU GODINU! KONKURSNI ROKOVI!

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA , I ciklus studija 

 

Raspisan konkurs za upis studenata u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (ues.rs.ba)

 1. KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok – Prvi ciklus studija

 • (1) prijavljivanje kandidata počinje 20.06.2022. godine, a završava 24.06.2022. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijemni ispit će biti održan 27. i  i 28. 06. po rasporedu koji je objavljen.
 • (3) objavljivanje rezultata konkursa je 29. 06.2022. godine do 14,00 časova;
 • (4) upis primljenih kandidatapočinje 04. 07.2022. godine, a završava se 08.07.2022. godine;

Konkursni rokovi – Drugi  ciklus studija

 • Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija, otvoren je od 20.06.2022. godine do 21.10.2022. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.
 • Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 24. 10. 2022. godine sa početkom u 9.00 časova,
 • objavljivanje rezultata konkursa 26. 10. 2022. godine do 14.00 časova.
 • Upis primljenih kandidata na drugomciklusu studija počinje  10. 2022. godine i završava se 31. 10. 2022. godine.
 • Fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji nisu popunili slobodna mjesta u prvom upisnom roku drugog i trećeg ciklusa studija mogu organizovati i drugi upisni rok po rasporedu koji sami utvrde, a na način da se upis studenata završi do 15.11.2022. godine.

 

 • OSTALE ODREDBE
  • Visina školarineza studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državljane prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje se odlukom upravnih odbora visokoškolske ustanove. Informaciju možete dobiti u studentskoj službi Muzičke akademije ili na broj tel. +387 57 340 042
  • Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispitana Muzičkoj akademiji znosi 70,00 KM.
  • Uplata  će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti u članicama Univerziteta.
  • Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog, drugog i trećeg ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.
  • Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta(ličnu kartu ili pasoš).
  • Prilikom upisa/prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu (ili ovjerena kopija ukoliko kandidati konkurišu na dva ili više studijskih programa u skladu sa tačkom 9.11. Konkursa);

Kandidati koji konkurišu u skladu sa tačkom 9.11 Konkursa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, prilikom dostavljanja ovjerene kopije svjedočanstava i ovjerene kopije diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu, prilikom predaje dokumenata na uvid dostavljaju orginalne dokumente;

 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti;
 • ljekarsko uvjerenje prilikom prijave na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, podnose kandidati:
 • za Medicinski fakultet u Foči, izdato od strane Studentske poliklinike Medicinskog fakulteta u Foči;
 • za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale;
  • Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova. Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 120 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 180 ECTS bodova.
  • Prilikom upisa/prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju (originali se dostavljaju na uvid prilikom predaje dokumenata);
 • uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 • nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.