Prvi ciklus studija – Odsjek za kompoziciju

Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje – diplomirani muzičar – kompozitor.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za kompoziciju mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole.

 1. Ispit iz kompozicije
 • klauzura (pismeni ispit iz kompozicije) – pisanje malog kompozicionog oblika na zadati početni model,
 • prikazivanje i izvođenje (bar) tri kompozitorska rada koje kandidat podnosi uz prijavu.
 1. Ispit iz harmonije sa harmonskom analizom
 • harmonizovanje zadatog soprana (sa primjenom vanakordskih tonova, alteracija i svih vrsta modulacija),
 • formalna i harmonska analza kraće (ili djela veće) klavirske kompozicije.
 1. Ispit iz klavira
 • jedna lјestvica, koja se izvlači na ispitu (dijatonske lјestvice u razmaku oktave u paralelnom kretanju u obimu od četiri oktave;
 • durski i molski trozvuci i dominantni i umanjeni četverozvuci sa obrtajima u velikom razlaganju paralelno),
 • jedna etida (Černi: op. 299, II sveska; Kramer-Bilov: I sveska) ili virtuozna kompozicija sličnih zahtjeva,
 • jedna kompozicija polifonog stila (dvoglasna invencija J.S.Baha; jedan stav iz svite G.F. Hendla ili Francuske svite J.S Baha),
 • prvi stav sonate (Hajdn: D-dur Hob. 16/14; Hob. A-dur XVI/12; E-dur Hob.XVI/13; Mocart: C-dur KV 545; F-dur bez oznake; G-dur KV 283; F-dur KV 280; Betoven op. 49 br. 1 g-mol),
 • jedna kompozicija po izboru (Kupren: 12 malih komada; Hendl:12malih komada; Mocart: Rondo D-dur, Varijacije, Fantazija d-mol; Čajkovski: Album za mlade op.39 i op.65; Grig: Lirski komadi; Šuman: Album za mlade op. 68; Bortkijevič: op.39, Detinjstvo; Prokofjev: op.65 Dječija muzika; Bartok: Mikrokosmos; Šostakovič: Lutkine igre; V.Mokranjac: Tri igre i sl.).

4.Ispit iz solfeđa

 • jednoglasni pismeni diktat,
 • dvoglasni pismeni diktat,
 • usmeni dio ispita.

Nastavni plan Odsjeka za kompoziciju
Informator za studente