Први циклус студија – Смјер Композиција

Основни студиј на овом Смјеру  траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

 1. Дипломирани композитор – 240 ECTS

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Композиција прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати полажу квалификационе испите.

  1. Испит из композиције
  • клаузура (писмени испит из композиције) – писање малог композиционог облика на задати почетни модел,
  • приказивање и извођење (бар) три композиторска рада које кандидат подноси уз пријаву.
  1. Испит из хармоније са хармонском анализом
  • хармонизовање задатог сопрана (са примјеном ванакордских тонова, алтерација и свих врста модулација),
  • формална и хармонска анализа краће (или дјела веће) клавирске композиције.
  1. Испит из клавира
  • једна етида (мин.: Черни: оп. 299, Крамер-Билов: I свеска) или виртуозна композиција сличних захтјева,
  • једна композиција полифоног стила (двогласна инвенција Ј.С.Баха; један став из свите Г.Ф. Хендла или Француске свите Ј. С. Баха)
  • први став сонате (Хајдн: Де дур ХОБ. 16/14; ХОБ. А дур XVI/12; Е дур ХОБ. XVI/13; Mоцарт: Це-дур КВ 545;  Еф дур без ознаке; Ге дур   КВ 283; Еф дур  КВ 280; Бетовен оп. 49  бр. 1 ге мол)
  • једна композиција по избору (Купрен: 12 малих комада; Хендл:

  12 малих комада; Моцарт: Рондо Де дур, Варијације, Фантазија де мол; Чајковски: Албум за младе оп. 39 и оп. 65; Григ: Лирски комади; Шуман: Албум за младе оп. 68; Борткијевич: оп. 39, Дјетињство; Прокофјев: оп. 65 Дјечија музика; Барток: Микрокосмос; Шостакович: Луткине игре; В. Мокрањац: Три игре и сл.).

  1. Испит из солфеђа
  • једногласни писмени диктат,
  • двогласни писмени диктат.

  –      усмени дио испита