Prvi ciklus studija – Odsjek za opštu muzičku pedagogiju

Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje – diplomirani muzičar – PEDAGOG.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za opštu muzičku pedagogiju mogu da konkurišu kandidati sa završenim svim obrazovnim profilima srednje muzičke škole.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacione ispite.

 1. Ispit iz Harmonije sa harmonskom analizom
 • harmonizovanje zadatog soprana (sa primjenom vanakordskih tonova, alteracija i svih vrsta modulacija),
 • formalna i harmonska analiza kraće (ili dijela veće) klavirske kompozicije.
 1. Ispit iz solfeđa
 • jednoglasni pismeni diktat,
 • dvoglasni pismeni diktat,
 • usmeni dio ispita.
 1. Ispit iz klavira
 • jedna lјestvica koja se izvlači na ispitu (dijatonske lјestvice u razmaku oktave u paralelnom kretanju u obimu od četiri oktave; durski i molski trozvuci i dominantni i umanjeni četvorozvuci sa obrtajima u velikom razlaganju paralelno),
 • jedna etida ( Černi: op. 299 II sveska; Kramer-Bilov: I sveska) ili virtuozna kompozicija sličnih zahtjeva,
 • jedna kompozicija polifonog stila (dvoglasna invencija J.S.Baha; jedan stav iz svite G.F.Hendla ili Francuske svite J.S.Baha)
 • prvi stav sonate, (Hajdn: D-dur Hob. 16/14; Hob. A-dur XVI/12;
 • E-durHob.XVI/13; Mocart: C-dur KV 545; F-dur bez oznake; G-dur KV 283; F-dur KV 280; Betoven op. 49 br. 1 g-mol)
 • jedna kompozicija po izboru (Kupren: 12 malih komada; Hendl: 12malih komada; Mocart: Rondo D-dur, Varijacije, Fantazija d-mol; Čajkovski: Album za mlade op. 39 i op. 65; Grig: Lirski komadi; Šuman: Album za mlade op. 68; Bortkijevič: op. 39, Detinjstvo; Prokofjev: op. 65 Dječija muzika; Bartok: Mikrokosmos; Šostakovič: Lutkine igre; V.Mokranjac: Tri igre i sl.).

Nije obavezno da se program izvodi napamet.

Nastavni plan Odsjeka za opštu muzičku pedagogiju
Informator za studente