Први циклус студија – Смјер Општа музичка педагогија (ОМП)

Основни студиј на Смјеру за општу музичку педагогију траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање Дипломирани музички умјетник – Музички педагог – 240 ECTS

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на Смјер за општу музичку педагогију  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из Хармоније са хармонском анализом
 • хармонизовање задатог сопрана (са примјеном ванакордских тонова, алтерација и свих врста модулација),
 • формална и хармонска анализа краће (или дијела веће) клавирске композиције.
 1. Испит из солфеђа
 • једногласни писмени диктат,
 • двогласни писмени диктат,
 • усмени дио испита.
 1. Испит из клавира:
  • Једна етида ( К. Черни: оп. 299 II свеска; Крамер-Билов: I свеска) или виртуозна композиција сличних захтјева.
  • Једна композиција полифоног стила (двогласна инвенција Ј. С. Баха; један став из свите Г. Ф. Хендла или Француске свите Ј. С. Баха).
  • Први став сонате (Ј. Хајдн: Де дур Hob. XVI/14; А дур Hob. XVI/12; E дур Hob. XVI/13; В. А. Моцарт Це дур KV 545; Ге-дур KV 283; Еф-дур KV 280; Л. ван Бетовен оп. 49 бр. 1 ге мол… и захтјевније сонате).

  Програм није обавезно изводити напамет.