КONCERT – MARIJA TIMOTIJEVIĆ (klavir)

КONCERT

SOLISTIČКA КLAVIRSКA MUZIКA VLADIMIRA TOŠIĆA

„TRAJANJE“

MARIJA TIMOTIJEVIĆ
Кlavir
Filološko-umetnički fakultet
Univerzitet u Кragujevcu

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 30. oktobar 2023. u 18:00