Биографија Биљана Мандић

Др Биљана Мандић, дипломирала је 1997. године на Факултету музичке уметности у Београду на Одсеку за општу музичку педагогију. На Факултету музичке уметности у Београду 2000. године завршила је магистарске студије и одбранила магистарску тезу из предмета Методика општег музичког образовања. Одбраном докторске дисертације 2007. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, стекла је научни степен доктор наука и постала прва жена Српкиња која је докторат стекла на овом факултету, те 2007. године била и најмлађи доктор наука на Универзитету у Источном Сарајеву.

Своје радно искуство др Биљана Мандић започела је 1996. године као професор Музичке културе и наставила 1999. године радом на Музичкој академији у Источном Сарајеву гдје и данас ради. Др Биљана Мандић до сада је објавила шест уџбеника и два методска приручника за предмет Музика култура, више различитог дидактичког материјала за предмет Музичка култура (4 ЦД-а и двије аудио касете) и припремила за објављивање монографију из уже научне области.

Током досадашњег рада објавила је 26 научних радова различитих категорија у земљи и иностранству. Остварила је велики број ауторских и коауторских учешћа у раду различитих научних скупова националног и међународног карактера. Своју стручну дјелатност исказала је рецензирањем преко петнаест научних радова различитих категорија у земљи и иностранству, уџбеника и монографија.

Остварила је менторство над десет (10) дипломских, једним (1) местер и два (2) магистарска рада. У својству референта или члана комисије била је седамнаест (17) пута на одбрани дипломских радова, два (2) пута на одбрани мастер радова, шест (6) пута на одбрани магистарских и четири (4) пута у комисијама за одбрану и приједлоге за израду докторских дисертација. Члан је више научних и стручних удружења. Осим научне дјелатности, значајно је истаћи и њен умјетнички ангажман који је остварен са женском етно групом Јаворина о чему свједочи велики број наступа, видео касета, ДВД у издању Завода за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево и компакт диск