Др Предраг Ђоковић, ванр.проф.

Предраг Ђоковић је дипломирао општу музичку педагогију на Факултету музичке уметности у Београду. Постдипломске студије соло пјевања и интерпретације ране музике завршио је као стипендиста Тринити колеџа за музику у Лондону 1997. Магистирао је на Академији уметности у Новом Саду на Одсеку за музикологију са темом Српско црквено појање – теоријске основе и практична примена, а докторирао на Катердри за музикологију Факултетa музичке уметности у Београду са дисертацијом Утицај Европског покрета за рану музику на извођачку праксу у Србији.
Професионална дјелатност Предрага Ђоковића одвија се у три правца која сачињавају његов научно-уметнички профил: педагошки, музиколошки и извођачки. У фокусу свих његових активности су двије области: српска црквена музика и западноевропска рана музика. Постављен је од стране Светог архијерејског Синода за наставника у Богословији св. Арсенија Сремца у Сремским Карловцима 2000. гдје је предавао предмет Црквено појање с правилом и теоријом музике до 2011. године. Као диригент богословског хора активно је учествовао на богослужењима, пригодним свечаностима и прославама у Богословији, Карловачкој гимназији, Матици српској итд. Од 2001. на позив проф. др Данице Петровић, Предраг је редовни предавач на Летњој школи црквеног појања Корнелију у спомен у Сремским Карловцима. Радио је са појцима у посебно осмишљеним радоницама у којима су се училе пјесме и напјеви Општег, Минејског и Празничног појања. Године 2003. и 2004. објединио је рад хорске и појачке секције указавши на могућности и домете литургијског појања у којем се хорски певачи пројављују као појци, док се појци обучавају вишегласном пјевању. У манастиру Јошаница 2001. године, Предраг је у оквиру љетне школе црквеног појања водио семинар за црквене диригенте. У периоду 2003-2008. Ђоковић је руководио појачком школом при цркви Св. великомученика Димитрија у Новом Београду. Појци школе су упоредо са овладавањем основног појачког умијећа стицали елементарну музичку писменост учећи солфеђо и теорију музике. Руководио је појачком радионицом у оквиру 3. Семинара црквене музике и појања одржаног у Бечу у фебруару 2020. године.

Предраг Ђоковић је коаутор Додатка петом допуњеном издању Осмогласника Стевана Ст. Мокрањца, у издању Светог архијерејског Синода СПЦ 2010. године. У ово издање по први пут су унијети Богородични „на стиховње“ свих осам гласова по мелодијском запису Предрага Ђоковића. Друго издање нотног зборника Опште појање с величанијима Стевана Ст. Мокрањца, у издању Издавачког фонда СПЦ из 2011. године, допуњено је дневним ексапостиларима које је Ђоковић записао у духу Мокрањчевих записа. Рецензент је нотног зборника Света Велика субота – Статије, који је на основу рукописа Мирка Павловића објавила Издавачка фондација СПЦ Архиепископије београдско-карловачке 2016. године. За потребе наставе црквеног појања приредио је нотни зборник Катавасије који је објавио Свети архијерејски Синод СПЦ 2018. године. За црквени радио „Слово љубве“ Архиепископије београдско-карловачке снимио је 2020. године цуклус „Школа црквеног појања“ од 13 емисија. Своје радове из области српске црквене музике излагао је у оквиру домаћих и међународних научних конференција.

Предраг Ђоковић је за протекле три деценије одржао велики број концерата као контратенор изводећи рану западноевропску музику како солистички, тако и у оквиру различитих ансамбала. Стални је солиста најстаријег ансамбла за рану музику Ренесанс.

Од 2011. Предраг Ђоковић је доцент, а од 2016. ванредни професор на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, гдје предаје неколико предмета на Одсјеку за црквену музику и појање.

Biography / Predrag Djokovic graduated from the Faculty of Music in Belgrade, Department of Music Pedagogy. As a scholar of Trinity College of Music in London, Predrag completed his post-graduate studies in voice and interpretation of Western early music in 1997. He obtained his Master degree from the Academy of Arts in Novi Sad, Department of Musicology in 2010. His master theses was The Serbian Church Chant in Theory and Performance Practice. Predrag received his PhD from the Faculty of Music in Belgrade, Department of Musicology, with a dissertation entitled The influence of the European Early Music Movement on Performance Practice in Serbia.

Predrag’s academic and artistic profile is based on his professional activities in pedagogy, musicology and music performing in two fields – Serbian Church chant and Western early music. The Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church appointed Predrag Djokovic a teacher of Church Chant with the Typikon and Theory of Music at the Seminary of St Arsenius of Srem in Sremski Karlovci in 2000. He was also a conductor of the Seminary’s choir which actively participated in church services and celebrations at the Seminary, Karlovci Grammar School, Matica Srpska, etc. Invited by Professor Danica Petrovic, Predrag is a lecturer on a Summer School of Chanting Korneliju u spomen from 2001 for which he designed/created special workshops for General, Menion and Festal chanting . He joined the combined the choir and chanting sections of the Summer School in 2003 and 2004 by which he proved the possibilities and achievements of the liturgical chanting in which church choir participates as chanters, while chanters are taught polyphonic singing. In Josanica monastery Predrag led the church conductors workshop in 2001. He also led the chanting school in the Church of St Dimitrios in New Belgrade from 2003 until 2008 where chanters learnt chants as well as solfeggio and music theory, as well as the Third Seminary of Church Music and Chanting held in Vienna, Austria in February 2020.

Predrag Djokovic is the co-author of the Addition to the fifth revised edition of the Stevan St. Mokranjac’s Octoechos published by the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church in 2010. This edition was supplemented with the Theotokos Stichera Aposticha of all eight modes as written by Predrag Djokovic. The second edition of the Stevan St, Mokranjac’s manuscript volume of General chant with megalynarions published by the Publishing Fund of the Serbian Orthodox Church in 2011 was supplemented by the daily exapostilarions which Djokovic wrote in the style of Mokranjac’s melographic work. Predrag wrote a review of the manuscript volume The Holy Saturday – Stasis, based on Mirko Pavlovic’s writings, published by the Publishing Fund of the Archbishopric of Belgrade and Karlovci of the Serbian Orthodox Church in 2016. For chant teaching purposes he edited a manuscript volume of Katavasia published by the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church in 2018. For the Archbishopric of Belgrade and Karlovci of the Serbian Orthodox Church radio station “The Epistles of love”, Predrag recorded a 13-part radio program entitled “The Church Chanting School” in 2020. Predrag regularly presents his work in the field of the Serbian Church Chant on national and international science conferences.

Over the past three decades Predrag performed many concerts of early Western European music either as a solo countertenor or as a member of different ensembles.

Predrag Djokovic was an Assisting Professor at the Music Academy of the University of East Sarajevo from 2011. From 2016 he is an Associated Professor and teaches several subjects at the Department of Church Music and Chanting.