Први циклус студија – Класа гитара

Основни студиј на овом Одсјеку траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Гитариста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Виолина  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 

  1. Испит из гитаре
  • двије етиде (једна етида мора обавезно бити од В.Лобоса),
  • први став Бахове свите или неко крупно самостално дјело (чакона, фуга),
  • први став сонате или једноставачна соната,
  • комад по слободном избору.
  1. Испит из солфеђа
  • једногласни писмени диктат,
  • двогласни писмени диктат,
  • усмени дио.

Наставни план Класе гитара
Информатор за студенте