Први циклус студија – Смјер Композиција

Основни студиј на овом Смјеру  траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

 1. Дипломирани композитор – 240 ECTS

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Композиција прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати полажу квалификационе испите.

 1. Испит из композиције
 • клаузура (писмени испит из композиције) – писање малог композиционог облика на задати почетни модел,
 • приказивање и извођење (бар) три композиторска рада које кандидат подноси уз пријаву.
 1. Испит из хармоније са хармонском анализом
 • хармонизовање задатог сопрана (са примјеном ванакордских тонова, алтерација и свих врста модулација),
 • формална и хармонска аналза краће (или дјела веће) клавирске композиције.
 1. Испит из клавира
 • једна љествица, која се извлачи на испиту (дијатонске љествице у размаку октаве у паралелном кретању у обиму од четири октаве;
 • дурски и молски трозвуци и доминантни и умањени четверозвуци са обртајима у великом разлагању паралелно),
 • једна етида (Черни: оп. 299, II свеска; Крамер-Билов: I свеска) или виртуозна композиција сличних захтјева,
 • једна композиција полифоног стила (двогласна инвенција Ј.С.Баха; један став из свите Г.Ф. Хендла или Француске свите Ј.С Баха),
 • први став сонате (Хајдн: Д-дур Хоб. 16/14; Хоб. А-дур XVI/12; Е-дур Хоб.XVI/13; Моцарт: Ц-дур КВ 545; Ф-дур без ознаке; Г-дур КВ 283; Ф-дур КВ 280; Бетовен оп. 49 бр. 1 г-мол),
 • једна композиција по избору (Купрен: 12 малих комада; Хендл:12малих комада; Моцарт: Рондо Д-дур, Варијације, Фантазија д-мол; Чајковски: Албум за младе оп.39 и оп.65; Григ: Лирски комади; Шуман: Албум за младе оп. 68; Борткијевич: оп.39, Детињство; Прокофјев: оп.65 Дјечија музика; Барток: Микрокосмос; Шостакович: Луткине игре; В.Мокрањац: Три игре и сл.).

4.Испит из солфеђа

 • једногласни писмени диктат,
 • двогласни писмени диктат,
 • усмени дио испита.

Наставни план Одсјека за композицију
Информатор за студенте