Данијела Газдић, биографија

E-mail: danijela.gazdic@mak.ues.rs.ba

Мр Данијела Газдић, редовни професор

Нижу музичку школу “Војислав Вучковић“ завршила је у Сарајеву у класи наставнице Десанке Олењук, a средњу музичку школу “др Милоје Милојевић“  завршава у Крагујевцу у класи проф. Радомира Томића. Основне студије завршила је на Кијевском државном конзерваторијуму “П.И. Чајковски“ 1995. године у класи проф. В.В. Бесфаљмиљнова са просјечном оцјеном 10 у току студија, те магистрирала  на Националној музичкој академији Украјине у Кијеву 1997. године са највећим оцјенама у класи академика Н.А.Давидова. Рад на Музичкој академији у Источном Сарајеву започиње 1998. године када и оснива Одсјек за хармонику, гдје данас предаје у звању редовног професора, а уједно обавља функцију руководиоца Смјера за хармонику.

Од почетка рада на Академији имала је низ запажених педагошких резултата. Студенти из њене класе освојили су преко 250 награда (специјалних, првих, других и трећих) на домаћим и међународним такмичењима и фестивалима (Република Српска и БиХ, Србија, Хрватска, Мађарска, Грчка, Италија, Украјина, Аустрија, Русија, Сјеверна Македонија).

Поред педагошке, Данијела се бави и концертном дјелатношћу. Одржала је солистичке концерте у Њемачкој, Русији, Украјини, Мађарској, Србији, Црној Гори, Сјеверној Македонији те у низу градова Републике Српске и БиХ, као и запажене концертне наступе у сарадњи са умјетницима како у области музике тако и у другим областима сценског стваралаштва. У циљу дочаравања хармонике као једног академског инструмента, са богатим арсеналом звучних и извођачких могућности снимила је ЦД “Сјећањa“ на којем су забиљежена дјела различитих аутора и стилова.  Као плод вишегодишњих концертних активности у области камерне музике направила је одабир и редакцију дијела за флауту и хармонику, виолину и хармонику, те глас и хармонику које је објавила у збирци под називом “Концертни репертоар за камерну музику – I“. Као члан дуета “Lagrimas“  снимилa je ЦД “Duo Lagrimas“ нa кoм су  зaбиљeжене и oвjeкoвjeчене кoмпoзициje рaзличитих aутoрa, а трaнскрипциje зa хaрмoнику урaдилa je Дaниjeлa. Глaс кao нajсaвршeниjи музички инструмeнт и хaрмoникa кoja свojим звучним и тeхничким мoгућнoстимa дoчaрaвa вoкaлнoст у извoђeњу дajу дуету “Lagrimas“ прeпoзнaтљивoст пo нaчину и стилистици интeрпрeтaциje.

Била је члан жирија најпрестижнијих свјетских такмичења за хармонику као што су: Свјетски куп, Свјетски трофеј, Фестивал словенске музике,  Звездане стазе, Београдски фестивал хармонике, Акордеон арт, Еуфонија, а учествовала је и у раду многобројних домаћих и међународних жирија у Босни и Херцеговини, Србији, Грчкoj, Кини, Италији, Аустрији, Русији, Сјеверној Македонији и Литванији. Рецензент је стручне литературе за хармонику и сарадник у више комисија при Министарству просвете и културе Републике Српске. Обављала је функцију Шефа одсјека за хармонику (од 2000. до 2011. године) као и функцију Продекана за научно-истраживачки и умјетнички рад (од 2005. до 2007. године) на Музичкој академији у Источном Сарајеву. Педагошки и умјетнички рад и активности на ширењу музичке културе и духовности награђени су са више Плакета од стране Музичке академије, те захвалница од стране музичких школа у земљи и иностранству (Република Српска, БиХ,  Србија, Македонија, Русија). Данијела је награђена и Плакетом за најуспјешнију жену у грaду Источно Сарајевo у 2006. години, а њена биографија је уврштена и у Енициклопедију Републике Српске.

Danijela Gazdić, MA

Danijela Gazdic finished elementary music school “Vojislav Vuchkovich“ in Sarajevo in the class professor Desanka Olenjuk, and secundary music school “dr Miloje Milojevich“ in Kragujevac in the class professor Radomir Tomic.

Danijela  Gazdić finished her basic studies at the state conservatorium “P. I. Tchaikovsky“ at Kiev in 1995, in the class of professor V. V. Besfaljmilnoff with She defended her master theses at the National Music Academy of Ukraine, in Kiev, in 1997, in the class of the academician N. A. Davidoff.

In 1998,  Danijela started working at the Music Academy of East Sarajevo and she creates Accordion Department, where he teaches as a full professor, and also she is Head of the Accordion Department. From the very beginning of her work at the Academy she has achieved numerous important pedagogical results. Students from her class have been gaining a significant number of special, first, second and third prizes both at local as well as at international competitions and festivals (Republic of Srpska and B&H, Serbia, Croatia, Hungary, Greece, Italy, Ukraine, Austria, Russia). Apart from pedagogical activities, Danijela has also participated in concerts. She has held her solo concerts in Germany, Russia, Ukraine, Serbia, Montenegro, Macedonia  as well as in different towns in Republic of Srpska and B&H. Danijela has also a rich experience in concerts with other artists, not only in music, but also in other areas of scene creation. For the purpose of illustrating the accordion as an academic instrument with a rich arsenal of acoustic and performative possibilities recorded a CD “Memories“ where they recorded works of various authors and styles. As a result of years of concert activities in the field of chamber music has made a selection and editorial part for flute and accordion, violin and accordion and voice and accordion, which is published in a collection entitled “The concert repertoire of chamber music – I“.

Danijela participated in works of different local and international juries (Coupe Mondiale,  Trophee Mondiale, Festival music slovenian, Accordeon Art) different competition  in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Greece, China, Italy, Austria and Russia.  She is a professional accordion literature reviewer and a cooperator in many commissions of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Srpska. She was the Head of the Accordion Department (since 2000. to 2011. and since 2015.), and afterwards the Vice – dean for scientific – research and artistic work (since 2005. to 2007.) at the Music Academy in East Sarajevo. Her pedagogical and artistic work as well as activities on spreading music culture and spirituality has been rewarded with various plaques by the Music Academy, this praise from music schools in the country and abroad (Republic of Srpska and B&H, Serbia, Austria, Macedonia, Russia). Danijela has also been rewarded by the Plaque for the most successful woman in 2006.