Љубо Божовић, биографија

E-mail: ljubo.bozovic@mak.ues.rs.ba

БОЖОВИЋ (КОСТА) ЉУБО, сценски умјетник (10.10.1956. године, Пречани-Трново). Основну школу завршио у Храсници, а средњу Економску школу у Сарајеву. Стекао диплому сценског умјетника на Катедри за општу књижевност и сценске умјетности при Филозофском факултету у Сарајеву 1980. године.

Од 1981. до 1992. године био члан ансамбла Народног позоришта у Зеници и у том периоду одиграо преко педесет улога, сарађујћи  са многим познатим и признатим редитељима бивше Југославије.

Од 1992. до 1994. године радио на Српској Радио Телевизији-СРТ (садашњој – РТРС) као уредник драмског програма. У периоду од 1994. до 1998. године запошљава се у Републичку установу за културу “СРНА ФЕСТ“ као уредник за позоришну дјелатност Републике Српске.

  1. године заснива стални радни однос у звању доцента на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, на предмету Глума. Звање ванредног професора стиче 2004. године на истој Академији, као и звање редовног професора 2010. године, гдје и данас ради. Као хонорарни професор од 2012. године ради на Катедри за театрологију при Филозофском факултету Универзитета у Источном  Сарајеву, на предметима Глума, Сценски покрет и Сценски говор.

Један је од оснивача, а уједно и стални селектор, најстаријег позоришног фестивала у Републици Српској  – „Фестивал малих сцена и монодраме“, који је основан 1995. године. Руководио је „Сарајевском српском сценом“ на Палама у периоду од 1994-1998. године.
Међу његовим најзначајнијим представама у којима је играо, издвајају се: монодрама „И Бог је побјег,,о из Сарајева“ (1995. године, награда за најбољу монодраму на „Фестивалу малих сцена и монодраме“ – преко 300 извођења), те представе „Покојник у Народној скупштини“ (1996. године, учешће на Стеријиним играма у Новом Саду), „Два лопова у свјетском рату“ (награда на Фестивалу „Кочићева српска сцена“ у Приједору), „Балкан-Питсбург“ (2000. године, награда „Угљеша Којадиновић“ за допринос позоришној умјетности Републике Српске у Приједору), монодрама „Вук Стефановић Караџић“ (2001. године, награда за најбољу монодраму на „Фестивалу малих сцена и монодраме“), те представа „Чорба од канаринца“ (2008. године,  побједник истог Фестивала).
У његовој богатој професионалној каријери треба истаћи и то да је основао и водио драмске студије при културним центрима на Палама и Источном Новом Сарајеву. Такође, је и оснивач Студентског позоришта на Палама. Учествовао као члан жирија, у више наврата, на међународним позоришним фестивалима („ТЕАТАР ФЕСТ“ Добој, „ТЕАТАР ФЕСТ“ Бања Лука, „ФЕСТИВАЛ СЛАВИЈА“ Београд, „ФЕСТИВАЛ ФЕСТИВАЛА“ Требиње).
Од 2004. до 2008. године био члан Савјета  Универзитета у Источном Сарајеву.
Од 2006. до 2011. године  предсједник Управног одбора Народног позоришта Републике Српске у Бања Луци.

  1. године добитник је Плакете општине Источно Ново Сарајево за допринос у развоју и афирмисању културно-умјетничког стваралаштва.  Од 2013. године члан Савјета Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине.

Од 2016. године члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву. Године 2019. добитник је Плакете Универзитета у Источном Сарајеву поводом обиљежавања 25 година рада Универзитета.

  1. године добитник је Златне значке Културно-просветне заједнице Србије за дугогодишњи допринос развијању културних дјелатности – за несебичан, предан и дугогодишњи рад.

LJUBO (KOSTA) BOŽOVIĆ, performing artist (October 10, 1956, Prečani-Trnovo). He completed the Elementary School in Hrasnica and the High School of Economics in Sarajevo. He graduated as a performing artist from the Department of General Literature and Performing Arts at the Faculty of Philosophy in Sarajevo in 1980.

From 1981 to 1992, he was a member of the ensemble of the National Theater in Zenica and in that period he played over fifty roles, collaborating with many well-known and recognized directors in former Yugoslavia.

From 1992 to 1994, he worked for the Serbian Radio Television-SRT (now  RTRS) as the drama program editor. In the period from 1994 to 1998, he was employed in the Republic Culture Institute „SRNA FEST“ as the editor for theatrical activities of Republika Srpska.

In 1999, he became permanently employed as an assistant professor at the Music Academy of the University of East Sarajevo, teaching the Acting course. He acquired the title of associate professor in 2004 at the same Academy, as well as the title of full professor in 2010. He he still works at the Academy today. Since 2012, he has been working as a part-time professor at the Department of Theater Studies at the Faculty of Philosophy, University of East Sarajevo, teaching the courses of Acting, Stage Movement and Stage Speech.

He is one of the founders, and at the same time a permanent selector, of the oldest theater festival in Republika Srpska – „Festival of Small Stages and Monodrama“, which was founded in 1995. He managed the „Sarajevo Serbian Scene“ in Pale, in the period from 1994-1998.

The most significant plays in which he played are: the monodrama „And God Escaped from Sarajevo“ (1995, award for the best monodrama at the „Festival of Small Stages and Monodramas“ – over 300 performances), the play „The Deceased in the National Assembly“ (1996, participation in Sterija Games in Novi Sad), „Two Thieves in the World War „(award at the „Kočić Serbian Scene“ festival in Prijedor), „Balkan-Pittsburgh“(2000, award „Uglješa Kojadinović“ for his contribution to theatrical art of Republika Srpska, in Prijedor), the monodrama „Vuk Stefanović Karadžić“ (2001, award for the best monodrama at the „Festival of Small Stages and Monodrama“), and the play „Canary Soup“ (2008, winner of the mention Festival).

In his rich professional career, he notably founded and led drama studies in cultural centers in Pale and East Novo Sarajevo. He is also the founder of the Student Theater in Pale. He participated as a member of the jury, on several occasions, in international theater festivals („THEATER FEST“ Doboj, „THEATER FEST“ Banja Luka, „FESTIVAL SLAVIJA“ Belgrade, „FESTIVAL FESTIVAL“ Trebinje).

From 2004 to 2008, he was a member of the Council of the University of East Sarajevo.

From 2006 to 2011, he was the President of the Management Board of the National Theater of Republika Srpska in Banja Luka.

In 2008, he won the Plaque of the Municipality of East Novo Sarajevo for his contribution to development and affirmation of cultural and artistic creativity.

Since 2013, he is a member of the Council of the Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina.

Since 2016, he is a member of the Senate of the University of East Sarajevo. In 2019, he won the Plaque of the University of East Sarajevo on the occasion of marking the 25th Anniversary of the University.

In 2019, he won the Golden Badge of the Cultural and Educational Association of Serbia for his long-term contribution to the development of cultural activities – for selfless, dedicated and long-term engagement.