Марко Стојановић, ма, доцент

E-mail: marko.stojanovic@mak.ues.rs.ba

Марко Стојановић – биографија

Основно и средње музичко образовање стекао је у музичким школама „Ватрослав Лисински“, „Kоста Манојловић“ и „Др Милоје Милојевић“ у Београду, Смедереву и Kрагујевцу, у класама Милана Илића, Милана Ераковића, Миломира Дојчиновића и Иване Илић. Основне и мастер студије на одсјеку за Хармонику завршио је на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Kрагујевцу, у класи мр Војина Васовића, а основне и мастер студије Смјера за клавир завршио је на Музичкој академији Универзитета у Сарајеву, у класи мр Драгана Опанчића.
Током школовања учествовао је на многим домаћим и свјетским такмичењима и освојио награде од којих се издвајају два I мјеста (лауреат) на Избору за Свјетски трофеј у оквиру интернационалне манифестације Дани хармонике у Смедереву 2005. и 2007. године (Србија), II и III мјесто на Свјетском трофеју (Trophée Mondial de l’Accordéon, Француска 2005, Русија 2007), IV награда на III Интернационалном акордеонистичком такмичењу (III International accordion competition, Kина 2008), I мјесто (лауреат) на Интернационалном фестивалу Акордеон Арт (Босна и Херцеговина 2010), IV награда на Интернационалном такмичењу пијаниста Искја (International piano competition Ischia, Италија 2018), I мјесто (лауреат) на међународном такмичењу Art of Strings (Србија 2018), I награда на Међународном такмичењу младих пијаниста у Шапцу (Србија 2021), I мјесто (лауреат) на Међународном такмичењу пијаниста у оквиру Интернационалног фестивала АKОРДЕОН АРТ плус (Босна и Херцеговина 2021).
Усавршавао се на мајсторским курсевима код истакнутих умјетника и професора – Борис Kраљевић (Црна Гора), Анатолиј Kусјаков (Русија), Јокут Михаиловић (Узбекистан), Јуриј Шишкин (Русија), Масимо Гон (Италија), Мика Ваиринен (Финска), Рубен Далибалтајан (Јерменија), Иван Kовал (Њемачка), Рита Kинка (Србија), Татјана Лукић (Србија), Јулија Губајдулина (Молдавија), Радомир Томић (Србија), Грегори Шарет (Америка), Војин Васовић (Србија), Владимир Милошевић (Србија), Владимир Мурза (Украјина), Епифанио Kомис (Италија), Вјачеслав Семјонов (Русија).
На клавиру, хармоници и оргуљама премијерно је извео дјела композитора Дражана Kосорића, Далибора Ђукића и Андрије Павлича, од којих је неке композиције снимио за издавачку кућу EDITION AVANTUS (Њемачка), као и за фестивал Дани Војина Kомадине у организацији Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву (Босна и Херцеговина). На клавиру, хармоници, чембалу и оргуљама наступао је као солиста, солиста са оркестром, члан камерног оркестра и члан камерних ансамбала у Словенији, Хрватској, Црној Гори, Србији, Босни и Херцеговини. Наступао је на музичким фестивалима SONEMUS (Босна Херцеговина), Majske muzičke svečanosti (Босна и Херцеговина), Дани Војина Kомадине (Босна и Херцеговина), SVEM (Босна и Херцеговина), 69. Љубљански фестивал (Словенија), АKОРДЕОН АРТ плус (Босна и Херцеговина).
Добитник је почасне плакете града Смедерева за остварене извођачке резултате и бива сврстан у Енциклопедију значајних грађана Смедерева. Од 2014. године учествује на Интернационалном фестивалу АKОРДЕОН АРТ (Босна и Херцеговина) и интернационалној манифестацији Дани хармонике (Србија) као члан организационог одбора и стручног жирија, а 2023. године учествује као члан стручног жирија на 76. Свјетском купу хармонике (76th Coupe Mondiale) одржаном у Бијељини (Босна и Херцеговина), који сваке године у различитим државама свијета организује Свјетска конфедерација акордеониста (Confédération Internationale des Accordéonistes). Након студија почиње да ради у основној и средњој музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Вршцу, а од 2014. године ради на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, на Смјеру за хармонику, тренутно у звању доцента. Од академске 2020/21. године обављао је функцију Kоординатора за осигурање квалитета Музичке академије УИС, а од академске 2022/23. обавља функцију Продекана за умјетнички и научно-истраживачки рад Музичке академије УИС.

 

Marko Stojanović – Biography

He received his elementary and secondary music education at the music schools „Vatroslav Lisinski“, „Kosta Manojlović“ and „Dr Miloje Milojević“ in Belgrade, Smederevo and Kragujevac, in the classes of Milan Ilić, Milan Eraković, Milomir Dojčinović and Ivana Ilić.
He completed his studies of accordion at the Department of Accordion at the Faculty of Philology and Arts of the University of Kragujevac, in the class of Vojin Vasović, Master of Arts, and completed his piano studies at the Department of Piano at the Music Academy of the University of Sarajevo, in the class of Dragan Opančić, Master of Arts.
During his education, he participated in many domestic and world competitions and won awards; most distinguished are two 1st places (laureate) at Selection for the World Trophy within the International manifestation Dani harmonike in Smederevo, years 2005 and 2007 (Serbia), 2nd and 3rd place at World Accordion Trophy (Trophée Mondial de l’Accordéon, France 2005, Russia 2007), 4th prize at III International accordion competition (China 2008), 1st place (laureate) at International festival Akordeon Art (Bosnia and Herzegovina 2010), 4th prize at International piano competition Ischia (Italy 2018), 1st place (laureate) at the International competition Art of String (Serbia 2018), 1st prize at International competition of young pianists in Šabac (Serbia 2021), 1st place (laureate) at 3rd International piano competition within International festival AKORDEON ART plus (Bosnia and Herzegovina 2021).
He attended masterclasses with prominent artists and professors – Boris Kraljević (Montenegro), Anatoly Kusyakov (Russia), Jokut Mihailović (Uzbekistan), Yuri Shishkin (Russia), Massimo Gon (Italy), Mika Vayrynen (Finland), Ruben Dalibaltayan (Armenia), Ivan Koval (Germany), Rita Kinka (Serbia), Tatjana Lukić (Serbia), Julia Gubajdullina (Moldova), Radomir Tomić (Serbia), Gregory Sharett (USA), Vojin Vasović (Serbia), Vladimir Milošević (Serbia), Vladimir Murza (Ukraine), Epifanio Comis (Italy), Viacheslav Semionov (Russia).
On the piano, accordion and organ he premiered works by composers Dražan Kosorić, Dalibor Đukić and Andrija Pavlič, some of which are recorded for the publishing house EDITION AVANTUS (Germany), as well as for the festival Days of Vojin Komadina (Bosnia and Herzegovina). He has performed on piano, accordion, harpsichord and organ as a soloist, soloist with orchestra, member of a chamber orchestra and a member of chamber ensembles in Slovenia, Croatia, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina. He has performed at music festivals SONEMUS (Bosnia and Herzegovina), Majske muzičke svečanosti (Bosnia and Herzegovina), Days of Vojin Komadina (Bosnia and Herzegovina), SVEM (Bosnia and Herzegovina), 69th Ljubljana Festival (Slovenia), AKORDEON ART plus (Bosnia and Herzegovina).
He is the winner of the honorary plaque of the city of Smederevo for the achieved performance results and is included in the Encyclopedia of important citizens of Smederevo. Since 2014 he has participated in the International festival Akordeon Art (Bosnia and Herzegovina) and International manifestation Dani harmonike (Serbia) as a member of the organizing committee and expert jury. After graduation, he started working at the elementary and secondary music school „Josif Marinković“ in Vršac, and since 2014 he has been working at the Academy of Music of the University of East Sarajevo, in the Study field Accordion, currently as assistant professor. He was appointed to the position of Coordinator for Quality Assurance of the Academy of Music of the University of East Sarajevo since academic year 2020/21, and since academic year 2022/23 he is appointed as Vice Dean for artistic and scientific research work of the Academy of Music of the University of East Sarajevo.

 

Марко Стоянович – биография

Начальное и среднее музыкальное образование получил в музыкальных школах «Ватрослав Лисинский», «Коста Манойлович» и «Доктор Милоjе Милоjевич» в Белграде, Смедерево и Крагуеваце, в классах Милана Илича, Милана Эраковича и Миломира Дойчиновича. Он изучал аккордеон на факультете филологии и искусств в Крагуеваце в классе Воина Вазовича, магистра, а фортепиано в Музыкальной академии Сарајевского университета, в классе Драгана Опанчича, магистр. Во время учебы он участвовал во многих отечественных и мировых олимпиадах и завоевал награды, среди которых выделяются следующие:

– 1 место в отборе на Кубок Мира, категория юниоров, Сербия 2005 г.
– 2 место на чемпионате мира, категория юниоров, Франция, 2005 г.
– 3-е место на чемпионате мира, категория взрослых, Сербия 2006 г.
– 5 место на чемпионате мира, категория юниоров, Норвегия 2006 г.
– 1 место в отборе на Кубок Мира, категория взрослых, Сербия 2007.
– 3 место на Чемпионате Мира, категория взрослых, Россия, 2007 г.
– 4 место на Всемирном конкурсе аккордеонистов в категории взрослых, Китай, 2008 г.
– 1 место на международном фестивале «Акордеон Арт», старшая категория, БиГ 2010.
– 4 место на конкурсе пианистов „Iskja“ Фонда Алинк – Аргерич, Италия 2018.
– 1 место на международном конкурсе Art of Strings, камерная музыка, Сербия 2018.
– 3 место на международном конкурсе «Даворин Йенко», категория Е, Сербия 2019.
– 2 место на международном конкурсе пианистов в Шабаце, Сербия 2019.

Учился на мастер-классах у выдающихся художников и профессоров – Бориса Кралевича, Анатолия Кусякова, Йокут Михайлович, Юрия Шишкина, Массимо Гона, Мики Вайринена, Рубена Далибалтайана, Иван Ковальа, Риты Кинка, Татьяны Лукич, Юлии Губайдулиной, Радомира Томича, Грегори Шарета, Војин Вазовича, Владимир Мурзе и Вячеслав Семенова. Он провел премьеру сочинений композиторов Дражана Косорича, Далибора Джукича и Андрия Павлича на фортепиано и аккордеоне. Он выступал на фортепиано, аккордеоне, клавесине и органе как солист, солист с оркестром, член камерного оркестра и член камерных ансамблей в Боснии и Герцеговине, Сербии, Словении и Хорватии, а также активно участвовал в музыкальном семинаре во время фестиваля SONEMUS в Сарајево. В 2006 году за достигнутые результаты награжден почетным дипломом города Смедерево, в 2010 году внесен в Энциклопедию важных граждан Смедерево. С 2014 года участвует в международном фестивале «Акордеон Арт» в составе оргкомитета и экспертного жюри. После учебы он начал работать в музыкальной школе „Йосиф Маринкович“ в Вршаце, а с 2014 года он работает в Музыкальной академии Университета в Восточном Сарајево, в настоящее время в качестве старшего ассистента.