Милорад Јовановић, ма, ред. проф.

E-mail: milorad.jovanovic@mak.ues.rs.ba

Milorad Jovanović je aktivan kao solista i umjetnički saradnik na klaviru. Nastupao je u SAD, Francuskoj, Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Jovanović je završio osnovne studije na odsjeku za klavir – glavni predmet klavir na Univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u klasi mr Milice Šnajder. Nastavlja svoje studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Srbija, gdje dobiva diplomu o stečenom stručnom nazivu specijaliste klavira u klasi dr Dubravke Jovičić. Master studije završava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u klasi mr Aleksandra Serdara. Tokom školovanja i kasnije tokom karijere Jovanović pohađa majstorske kurseve kod pijanista Martin Berkofsky (Island), Bernard Ringeisen (Francuska), Marina Horak (Slovenija), Ikuko Endo (Japan) i Lydie Jardon (Francuska); kod orguljaša Luigi Celeghin (Italija) i Jean Ferard (Belgija). On takođe učestvuje na kursevima za gradnju čembala kod Borisa Horvata (Slovenija) i Maria Bjelanovića (Srbija). Kao umjetnički saradnik na klaviru nastupa sa bas-baritonom Rudolfom Aleksandarom Šutejem i nizom mladih umjetnika Sanelom Ređepagić, Melisom Hajrulahović, Jaminom Bašićem, Dariom Grbićem i Aidom Čorbađić. Takođe, Jovanović sarađuje sa profesorima Pašom Gackić, Radmilom Bakočević, Milicom i Seadom Buljubašićem kao i sa baletskim umjetnicima Minkom Kamberović i Svetlanom Afanasijev. Zaposlen je u zvanju redovnog profesora na klavirskoj katedri Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Милорад Јовановић је активан као солиста и умјетничи сaрадник на клавиру. Наступао је у САД, Француској, Аустрији, Словенији, Хрватској, Србији и Босни и Херцеговини. Јовановић је завршио основне студије на одсјеку за клавир  – главни предмет клавир на Универзитету у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у класи мр Милице Шнајдер. Наставља своје студије на Универзитету уметности у Београду, Србија, гдје добива диплому о стеченом стручном звању специјалисте клавира у класи др Дубравке Јовичић. Мастер студије завршава на Универзитету у Источном Сарајеву у класи мр Александра Сердара. Током школовања и касније током каријере, Јовановић похађа мајсторске курсеве код пијаниста Мартина Беркофског (Исланд), Бернарда Рингајсена (Француска), Марине Хорак (Словенија), Икуко Ендо (Јапан) и Лидије Жардон (Француска). Он такође учествује на курсевима за градњу чембала код Бориса Хорвата (Словенија) и Мариа Бјелановића (Србија). Као умјетнички сарадник наступа са бас-баритоном Рудолфом Александром Шутејем и низом младих умјетника Санелом Ређепагић, Мелисом Хајрулаховић, Јасмином Башићем, Дариом Грбићем и Аидом Чорбађић. Такође Јовановић сарађује са професорима Пашом Гацкић, Радмилом Бакочевић, Милицом и Сеадом Буљубашић, као и са балетским умјетницима Минком Камберовић и Светланом Члаидзе. Запослен је у звању редовног професора на клавирској катедри Униветзитета у Источном Сарајеву.

Biography

Milorad Jovanović is active as a soloist and collaborative pianist. He has performed in USA, France, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. Jovanović earned his Bachelor’s degree in Piano Performance from the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, where he studied with Milica Šnajder. He continued his studies with Dubravka Jovičić at the University of Belgrade, Serbia, where he earned Artist Diploma. He earned his Master’s degree in Piano Performance at the University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, where he studied with Aleksandar Serdar. During his regular schooling and later in his career, Jovanović attended masterclasses with pianists Martin Berkofsky (Iceland), Bernard Ringeisen (France), Marina Horak (Slovenia), Ikuko Endo (Japan) and Lydie Jardon (France); and with organists Luigi Celeghin (Italy) and Jean Ferard (Belgium). He also participated in masterclasses for harpsichord held by Boris Horvat (Slovenia) and Mario Bjelanović (Serbia). As a collaborative pianist, he performed with bass-baritone Rudolf Aleksandar Šutej and with many young artist including Sanela Ređepagić, Melisa Hajrulahović, Jamin Bašić, Dario Grbić and Aida Čorbađić. In addition, Jovanović collaborated with professors Paša Gackić, Radmila Bakočević, Milica and Sead Buljubašić as well as with ballet artists Minka Kamberović and Svetlana Afanasijeva. Currently, he serves as Professor of Piano at the University of East Sarajevo.