Урош Степановић, биографија

Mр Урош Степановић, ванредни професор,  рођен у Београду, 10. 2. 1974. године.
Студије дириговања завршио је 1998. године у класи проф. Д. М. Маровић са највишом оценом (10).
У класи истог професора уписао је магистарске студије (уметничка област Дириговање),  које завршава 2005. године са просечном оценом 9,86 и стиче звање магистра уметности.
Диплому магистра уметности из области дириговања стекао је одбраном рада на тему „Оркестарска дела Клода Дебисија са посебним освртом на интерпретативне проблеме у Прелиду за поподне једног фауна“.
Током студија Урош Степановић је деловао као активни хорски певач, а затим и као асистент диригента проф. Д. М. Маровић при хорском ансамблу „Обилић“ АКУД-а „Бранко Крсмановић“. У улози соло певача остварује запажене резултате и осваја републичке награде.
Као сарадник Београдске филхармоније и оркестра Радио телевизије Србије свирао је челесту, клавир и чембало. У току студија дириговао је оркестром Факултета музичке уметности у Београду и Филхармонијом младих „Борислав Пашћан“.
Од 1998. године је радио као асистент и други диригент хора Браћа Барух. Уметничко руковођење хора Браћа Барух  преузео је 2004. године.
У периоду између 1999. и 2000. године дириговао је хором Музичке школе К. Станковић и са тим средњошколским ансамблом остварио запажене резултате.
У улози асистента и другог диригента сарађивао је са камерним гудачким оркестром Pro classica (од 1998. до 2000. год.) интерпретирајући дела инструменталне и вокално- инструменталне литературе.
Урош Степановић је оснивач и диригент хора Св. Краљ Милутин (1998. године) који делује при храму Св. Јована Владимира у Београду. Програмска оријентација овог ансамбла се већим делом базира на неговању православне духовне музике.
У временском периоду између 2003. и 2005. године радио је као корепетитор хора Радио телевизије Србије и био ангажован по пројекту.
Од  марта 2009. године преузима уметничко руковођење женским камерним  хором Пожаревачке гимназије Лазарице и осваја прву награду на 7. и 8. такмичењу хорова гимназија, средњих стручних школа и средњих музичких школа Србије. На међународном такмичењу Venezia in musica са женским хором Лазарице осваја две златне дипломе у две категорије (омладински хорови и фолклор). Од септембра 2010. године у оквиру предмета Православна хорска музика остварује сарадњу Одсека за музику ФИЛУМ-а и Српске Православне Цркве (Епархије Шумадијске). Група студената са поменутог предмета, поред низа концерата, учествује као хор на Светој Литургији, што представља и један од задатака наставног програма. Овакав вид приступа предмету у оквиру образовне институције јединствен је у Србији.
Оснивач је Камерног хора ФИЛУМ-а који својим деловањем од 2010. године даје допринос културном животу Крагујевца. Активан је учесник и употпуњава разна културна дешавања на крагујевачком универзитету. Са поменутим хором  на  такмичењу под називом Хорски фестивал, Мајске музичке свечаности, Република Српска, Бјељина, 11. 5. 2013. године, осваја прво место, односно златну медаљу у категорији камерних мешовитих хорова.
Оснивач је и диригент мушког певачког састава Српски источник, који при храму Св. Јована Владимира делује од 2015. године.
Запослен је на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу у звању ванредног професора. Хонорарно је ангажован на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву.

 UROS STEPANOVIĆ, was born on 10 February 1974 in Belgrade.
He graduated in conducting in 1998 with the highest grade of 10. He studied under Professor D. M. Matović.
He completed his magisterial studies under the same professor (in the area of conducting) in 2005 with the average grade of 9.86, earning the title of Master of Arts. His magisterial thesis was entitled: “Orchestral Works of Claude Debussy with Particular Emphasis on Problems of Interpretation in the Prelude for the Afternoon of a Faun“.
During his studies, Uroš Stepanović was active as a choir singer and later as assistant conductor to Professor D. M. Marović in the Obilić Choir of the University Association for Art and Culture Branko Krsmanović. He achieved remarkable results as a solo singer, winning a number of Republican awards.
As an associate of the Belgrade Philharmonic and the Serbian Radio and Television Symphonic Orchestra he played the celesta, piano and harpsichord. During his studies, he conducted the Orchestra of the Belgrade Faculty of Music and the Youth Philharmonic Orchestra “Borislav Pašćan“.
Since 1998 he worked as assistant and deputy conductor of Choir Braća Baruh, becoming its conductor in 2004.
Between 1999 and 2000, he conducted the Choir of K. Stanković Music School, achieving noted results with this secondary-school ensemble.
As assistant and deputy conductor he cooperated with the chamber string orchestra Pro classica (between 1998 and 2000), interpreting instrumental and vocal-instrumental pieces.
Uroš Stepanović is the founder and conductor of Choir Sv. Kralj Milutin (established in 1998), which is active in the Church of St. Jovan Vladimir in Belgrade. This choir’s focus is on Orthodox spiritual music.
Between 2003 and 2005, he worked as the accompanist to the Serbian Radio and Television Choir where he was employed on a project basis.
From March 2009, he took over as conductor of the female chamber choir of the Požarevac Gymnasium Lazarice, winning the first award at the 7th and 8th Competition of Choirs of Gymnasiums, Secondary Schools and Secondary Music Schools of Serbia. In the international competition Venezia in musica he won two gold diplomas with the female choir Lazarice in two categories (youth choirs and folklore). From September 2010, within the Orthodox Choir Music study course, he set up cooperation between the FILUM Music Department and the Serbian Orthodox Church (Diocese of Šumadija). A group of students attending the above course participated in a range of concerts as well as taking part in the Holy Liturgy as a choir, which was also defined as one of the objectives of this study programme. This approach to a study course has proved to be unique in an educational institution in Serbia.
He is the founder of the FILUM Chamber Choir, which has contributed to the cultural life of Kragujevac since it was established in 2010. This choir is an active participant of many cultural events at the University of Kragujevac. With this choir, he won the first, gold medal in the category of mixed chamber choirs at the choir festival Horski festival, Majske muzičke svečanosti, Bjeljina, Republika Srpska, 11 May 2013.
He is the founder and conductor of the male singing ensemble Srpski istočnik, which has been active in the Church of St. Jovan Vladimir since 2015.
He is employed at the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac as an associate professor. He is employed on a part-time basis at the University of East Sarajevo Academy of Music.